2018 MATCH RESULTS


2018 3-GUN POINTS SERIES STANDINGS:

2018 MN3GG 3-Gun Points Series Standings – FINAL – (2018-10-13)

 

MN 3GUN GROUP LEAGUE MATCHES:

2018-03-10 – MN3GG / SCAPSA 3-Gun Match

2018-04-22 – MN3GG / MGFC 3-Gun Match

2018-05-26 – MN3GG / FLSC 3-Gun Match

2018-06-10 – MN3GG / MGFC 3-Gun Match

2018-07-21 – MN3GG / FLSC 3-Gun Match

2018-08-11 – MN3GG / SCAPSA 3-Gun Match

2018-09-01 – MN3GG / FLSC 3-Gun Match

2018-10-13 – MN3GG / SCAPSA 3-Gun Match

 

MN 3GUN GROUP NON-LEAGUE MATCHES:

2018-01-14 – MN3GG / OGC Indoor 2-Gun Match

2018-02-18 – MN3GG / OGC Indoor 2-Gun Match

2018-11-10 – MN3GG / MGFC 2-Gun Fun Match

2018-12-16 – MN3GG / OGC Indoor 2-Gun Match