2015 MATCH RESULTS


LEAGUE STANDINGS:

 

MATCH RESULTS:

2015-12-13 – Hawkeye Ignite Winter Trekker Match

2015-12-06 – MN3GG / OGC Indoor 2-Gun Match

2015-11-14 – MN3GG / MGFC 2-Gun Match

2015-10-11 – FLSC Tactical Shotgun Match

2015-10-10 – TCAS 3-Gun Match

2015-10-03 – MN3GG / SCAPSA 3-Gun Match

2015-09-27 – PIPS 3-Gun Match

2015-09-26 – FMPSA 3-Gun Match

2015-09-13 – FLSC Tactical Shotgun Match

2015-09-12 – TCAS 3-Gun Match

2015-09-05 – MN3GG / FLSC 3-Gun Match

2015 – Jeff Kirkwold Memorial 3-Gun Shoot-Off

2015-08-15 – TCAS 3-Gun Match

2015-08-11 – FLSC Mini-3-Gun Match

2015-08-09 – FLSC Tactical Shotgun Match

2015-08-02 – MN3GG / MGFC 3-Gun Match

2015-07-28 – FLSC Mini-3-Gun Match

2015-07-25 – TCAS 3-Gun Match

2015-07-19 – MN3GG / FLSC 3-Gun Match

2015-07-14 – FLSC Mini-3-Gun Match

2015-07-12 – FLSC Tactical Shotgun Match

2015 Nordic Components Tactical Shotgun Championship

2015-06-27 – FMPSA 3-Gun Match

2015-06-23 – FLSC Mini-3-Gun Match

2015-06-14 – FLSC Tactical Shotgun Match

2015-06-13 – TCAS 3-Gun Match

2015-06-07 – PIPS 3-Gun Match

2015-05-30 – TCAS 3-Gun Match

2015-05-24 – MN3GG / FLSC 3-Gun Match

2015-05-23 – FMPSA 3-Gun Match

2015-05-10 – FLSC Tactical Shotgun Match

2015-05-09 – TCAS 3-Gun Match

2015-04-28 – FLSC Mini-3-Gun Match

2015-04-26 – MN3GG / MGFC 3-Gun Match

2015-04-18 – FLSC Tactical Shotgun Match

2015-04-11 – FMPSA 3-Gun Match

2015-04-14 – FLSC Mini-3-Gun Match

2015-03-14 – MN3GG / SCAPSA 3-Gun Match