2017 MATCH RESULTS


2017 3-GUN LEAGUE STANDINGS:

2017 MN3GG 3-Gun League Standings (07-08-2017)

 

MN 3GUN GROUP LEAGUE MATCHES:

2017-03-11 – MN3GG / SCAPSA 3-Gun Match

2017-04-23 – MN3GG / MGFC 3-Gun Match

2017-05-27 – MN3GG / FLSC 3-Gun Match

2017-07-08 – MN3GG / FLSC 3-Gun Match

 

MN 3GUN GROUP NON-LEAGUE MATCHES:

2017-01-15 – MN3GG / OGC Indoor 2-Gun Match

2017-02-19 – MN3GG / OGC Indoor 2-Gun Match